Hoogbegaafdheidsexpert * Betrokken * Voor kinderen * Ervaringsdeskundige

Begeleiding voor hoogbegaafde kinderen en hun ouders

Privacyverklaring

A la Vie is de verantwoordelijke voor de persoonsgegevensverwerking, zoals omschreven in deze privacyverklaring. Deze is van toepassing op het gebruik van website en diensten van A la Vie.

Postadres: Van Goghlaan 9, 2172 DB te Sassenheim
E-mailadres: info@familybusinessexpert.nl
Telefoonnummer: 06-83609253
KvK nummer:54576423

A la Vie verwerkt de persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier, conform de
Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze verklaring omschrijft A la Vie
welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en hoe A la Vie vervolgens met
deze gegevens omgaat. Voor vragen over je privacy kun je contact opnemen met
info@familybusinessexpert.nl.

1. Welke persoonsgegevens verwerkt A la Vie?

Communicatie
Indien je contact opneemt met A la Vie worden de volgende gegevens verwerkt:

Bedrijfsnaam (indien van toepassing);
Voor- en achternaam;
E-mailadres;
Telefoonnummer

A la Vie verwerkt deze gegevens om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen bij het
beantwoorden van de hulpvraag en het optimaal leveren van de haar dienstverlening.

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

Versturen intake formulier
Voor het in behandeling nemen van een intake formulier verwerkt A la Vie de volgende
gegevens:

• Bedrijfsnaam (indien van toepassing);
• Voor- en achternaam;
• Adresgegevens;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• KVK nummer (indien van toepassing);
• NAW gegevens
• Persoonsgegevens van de behandelnemer.

Zonder deze gegevens kan A la Vie geen intake formulier in behandeling nemen.

Wettelijke grondslag: gerechtvaardigd belang.

Dienstverlening
Wanneer je gebruik maakt van de dienstverlening van A la Vie worden de volgende
gegevens verwerkt:

• Bedrijfsnaam (indien van toepassing);
• Voor- en achternaam;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer;
• KVK nummer (indien van toepassing);
• NAW gegevens
• Persoonsgegevens van opdrachtgever en cliënt

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

Facturatie en financiële administratie
Voor het verwerken van facturen ten behoeve van de Belastingdienst verwerkt A la Vie de
volgende gegevens:

• Bedrijfsnaam (indien van toepassing);
• Voor- en achternaam;
• Factuuradres;
• Factuurdatum;
• Factuurnummer;
• KVK-nummer;
• Openstaand saldo;
• Betaalgegevens.
Zonder bovenstaande gegevens kan A la Vie jouw betaling niet verwerken.

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst en op grond van een wettelijke
verplichting van de Belastingdienst.

Afhandeling klachten
Indien je een klacht hebt over de dienstverlening van A la Vie, worden de volgende
persoonsgegevens verwerkt:

• Voor- en achternaam;
• E-mailadres;
• Telefoonnummer.
Deze gegevens worden verwerkt om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen
gedurende de overeenkomst.

Wettelijke grondslag: uitvoering van de overeenkomst.

Recensies
Om het mogelijk te maken om een recensie te plaatsen over de dienstverlening van A la
Vie worden de volgende gegevens verwerkt:

• Naam.

Recensies kunnen op de website of social media van A la Vie worden geplaatst uit
commercieel belang.

Wettelijke grondslag: toestemming.

2. Leeftijd

A la Vie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger
zijn dan 16 jaar. A la Vie kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar.
A la Vie raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van kinderen,
om te voorkomen dat er gegevens van kinderen worden verzameld zonder ouderlijke
toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat A la Vie zonder toestemming
persoonsgegevens heeft verzameld van een minderjarige, dan kan je contact opnemen
met A la Vie. Deze gegevens zullen dan verwijderd worden.

3. Hoe verkrijgt A la Vie jouw persoonsgegevens?

A la Vie verkrijgt jouw persoonsgegevens omdat je deze zelf actief aan A la Vie verstrekt in
een (kennismakings)gesprek, via e-mail, sociale media en/of omdat je toestemming geeft
voor het verwerken van jouw persoonsgegevens.

4. Hoe lang bewaart A la Vie persoonsgegevens?

A la Vie zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de
doelen te realiseren waarvoor jouw persoonsgegevens worden verzameld. A la Vie zal
persoonsgegevens langer bewaren indien A la Vie dit verplicht is op grond van dwingende
wet- en regelgeving. A la Vie is volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst
gehouden om gegevens over facturatie en financiële administratie 7 jaar te bewaren. Na
deze periode worden de persoonsgegevens verwijderd en/of geanonimiseerd. A la Vie zal
overige persoonsgegevens verwijderen na 5 jaar na het einde van de overeenkomst.
Recensies worden verwijderd nadat A la Vie een verzoek tot verwijdering heeft
ontvangen.

5. Persoonsgegevens delen aan derden

A la Vie zal jouw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden, anders dan om aan
boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen, of indien dit
noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst (samenwerkingen).
Deze derden zijn tot geheimhouding verplicht op grond van een verwerkersovereenkomst
en/of een wettelijke verplichting. Op grond van dwingende bepalingen in wet- en
regelgeving kan A la Vie gehouden zijn tot het delen van jouw persoonsgegevens met
derden. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in opdracht van A la Vie zal
indien nodig een verwerkersovereenkomst worden afgesloten om te zorgen voor
eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. A la
Vie verkoopt jouw persoonsgegevens nooit door aan derden.
Met het boekhoudprogramma Moneybird worden jouw persoonsgegevens gedeeld

6. Jouw rechten

AVG geeft jou de volgende rechten:

Inzage
Je kan te allen tijde een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens in te zien.

Wijziging
Als je op basis van inzage jouw persoonsgegevens wilt laten aanpassen, verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kan je hiertoe een verzoek indienen.

Bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar in te dienen bij A la Vie tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevensoverdracht
Wanneer je jouw gegevens bij een andere aanbieder wilt onder brengen, zal A la Vie je gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door de gangbare digitale systemen te openen is.

Intrekking
Wanneer A la Vie persoonsgegevens verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb je het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan echter wel gevolgen hebben voor het leveren van informatie en diensten.

Klachtrecht
Je hebt de mogelijkheid een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Om gebruik te maken van je rechten kan je jouw verzoek indienen bij A la Vie. Een verzoek wordt zo snel mogelijk beoordeeld, en uiterlijk binnen 30 dagen. Indien A la Vie niet aan jouw verzoek kan voldoen, wordt de reden van afwijzing altijd vermeld. A la Vie is gerechtigd je identiteit te verifiëren wanneer je een dergelijk verzoek indient.  

7. Geautomatiseerde besluitvorming

De persoonsgegevens waar A la Vie meewerkt, worden altijd door een persoon verwerkt.
A la Vie neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of computersystemen.

8. Beveiliging

A la Vie neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende
technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,
ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als je toch het
idee hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan contact op met A la Vie .

9. Aansprakelijkheid

Deze privacyverklaring heeft enkel betrekking op de persoonsgegevens die A la Vie
verwerkt ten behoeven van de in deze privacyverklaring besproken punten. A la Vie
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de werking en/of
de inhoud van websites of diensten van derden.

10. Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op16 september 2022. A la Vie
behoudt te allen tijde het recht deze privacyverklaring te wijzigen. Indien een gewijzigde
privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop jouw persoonsgegevens worden
verwerkt, dan word je hiervan schriftelijk en/of digitaal op te hoogte gebracht.

11. Contact

Wanneer je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens kunt je contact opnemen met A la Vie .

Per e-mail:
info@familybusinessexpert.nl

Per post:
A la Vie, Van Goghlaan 9 2172 DB te Sassenheim
A la Vie is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54576423